2017/04/08

Apacheアクセスログからのアクセス数集計方法

いつも忘れて調べるので備忘録

アクセス元IP毎のアクセス数(Top30)

 • **cat ログファイル名 awk ‘{print $1}’ sort uniq -c sort -rn**
  • 例) grep “18/Dec/2016” /var/log/httpd/access_log awk ‘{print $1}’ sort uniq -c sort -rn

1時間毎のアクセス数(Top30)

 • **cat ログファイル名 awk ‘{print $4}’ cut -b 2-15 sort uniq -c sort -rn**
  • 例) grep “18/Dec/2016” /var/log/httpd/access_log awk ‘{print $4}’ cut -b 2-15 sort uniq -c

アクセス先URL毎のアクセス数(Top30)

 • **cat ログファイル名 awk ‘{print $7}’ sort uniq -c sort -rn**
  • 例) grep “18/Dec/2016” /var/log/httpd/access_log awk ‘{print $7}’ sort uniq -c sort -rn

HTTPステータスコード別の1時間毎のリクエスト数

 • **cat ログファイル名 awk ‘{print $9,$4}’ cut -b 1-19 sort uniq -c

補足

 • リアルタイムのアクセス数集計方法はこちら
  • **netstat -pantu grep -e ‘:80’ -e ‘:443’ awk ‘{print $6}’ sort uniq -c**